IT a anatomie firmy

Portál MBI-AF obsahuje systém dokumentů, jejichž společným názvem je „IT a anatomie firmy“ a jejichž účelem je prezentovat principy a otázky analýzy a návrhu informačních systémů zejména vzhledem k obsahu řízení firem.

Struktura portáluDokumenty ke stažení

Portál navazuje na obdobný portál MBI (Management Byznys Informatiky) na adrese https://mbi.vse.cz, který je však dostupný pouze pro pracovníky a studenty VŠE Praha.

Struktura portálu MBI-AF

Elektronické publikace

Obsahuje několik dosud vydaných elektronických publikací vycházejících z obsahu ná-sledně uvedených pracovních dokumentů.

AF I.:
Principy analýzy

První základní „vrstvu“ publikací představuje dokument „Principy analýzy“, kde jsou vymezeny hlavní přístupy a principy celého konceptu. Představuje obecný základ celého řešení.

AF II:
Obsah řízení a řešení firem – základ:

Následující skupina dokumentů vytváří společný základ IT a anatomie firmy, který je vstupem pro řešení úkolů v oblasti analýzy bez ohledu na odvětví a současně vytváří podklad pro řešení příkladů jednotlivých typů firem (na úrovni AF III).

AF II.01: Oblasti řízení

AF II.02: Komponenty a souvislosti

AF II.03: Řízení IT

AF II.04: IT aplikace

AF II.05: Podniková analytika

AF III:
Obsah řízení a řešení firem – odvětví a typy firem:

Texty na úrovni AF III vycházejí a navazují na dokumenty společného základu, tedy AF II, ovšem se zaměřením na vybraná odvětví ekonomiky (výroba, maloobchod atd.). Jde především o příklady takových firem. Jsou tak vesměs postaveny na reálných projektech a reálných firmách. Vzhledem k tomu, že na jejich řešení se podílí větší počet autorů s různými zdroji, jsou zde rozdíly ve strukturách a podrobnosti textů.

AF III.01.01: IT firma

AF III.02.01: Strojírenská firma

AF III.02.02: Stavební firma

AF III.02.09: Potravinářská firma

AF III.03.01: Maloobchodní firma (retail)

AF III.03.02: Velkoobchodní firma

AF III.03.03: Obchodní centra

AF III.04.01: Logistické služby

AF III.04.02: Cestovní kancelář

AF III.04.03: Hotel

AF III.04.04: Autoservis

AF III.04.05: Leasing

AF III.05.02: Pojišťovna, řízení zprostředkovatelů

AF III.06.01: Samospráva

Dokumenty ke stažení

Celkové uspořádání portálu presentuje další schéma. Portál obsahuje přehled a odkazy ně-kolika elektronických publikací k tématům „IT a anatomie firmy“ a zejména sadu pracovních dokumentů, a to představujících společný základ (dokumenty AF.I a AF.II), tak dokumenty orientované na jednotlivá odvětví a typy firem (dokumenty AF.III).

Dosud vydané elektronické publikace:

IT a anatomie firmy (principy)

Publikace obsahuje přehled všech podstatných principů, na kterých je založen celý koncept „IT a anatomie firmy“. Vychází zejména z průzkumu zaměřeného na hlavní problémy analýzy informačních systémů realizovaného mezi předními analytiky české praxe. Nejvýznamnější součástí publikace je vymezení obsahu a užití vybraných komponent řízení firmy, které se pak promítají do všech dokumentů na portálu MBI-AF.

IT a anatomie samosprávy

Publikace vychází z pracovního dokumentu „AF III.06.01: Samospráva“ a je zaměřena na analýzu spojenou s řešením informačních systémů v orgánech samosprávy. Vymezuje obsah jejich podstatných oblastí řízení, a to na bázi komponent řízení, které byly vymezeny v předcházející publikaci orientované na principy konceptu „IT a anatomie firmy“.

IT a anatomie firmy (řízení IT služeb)

Publikace vychází z pracovního dokumentu „AF II.03: Řízení IT“ a speciálně se zaměřuje na vymezení a systém řízení IT služeb jako součásti řízení IT i celé firmy. Obsahuje celý postup návrhu IT služeb, jejich testování a implementace. Následně definuje možnosti nákupu i prodeje IT služeb, řešení jejich flexibility, bezpečnosti a dalších podstatných charakteristik.

AF I.

Principy analýzy

První základní „vrstvu“ publikací představuje dokument „Principy analýzy“, kde jsou vymezeny hlavní přístupy a principy celého konceptu. Odpovídá publikaci „IT a anatomie firmy (principy)“. Představuje obecný základ celého řešení.

AF II.

Obsah řízení a řešení firem – základ:

Následující skupina dokumentů vytváří společný základ IT a anatomie firmy, který je vstupem pro řešení úkolů v oblasti analýzy bez ohledu na odvětví a současně vytváří podklad pro řešení příkladů jednotlivých typů firem (na úrovni AF III).

AF II.01

Oblasti řízení

Obsahem je specifikace obsahu řízení firmy podle jednotlivých oblastí, a to na základě hlavních komponent řízení: úloh, metrik, dat a dokumentů, rolí, scénářů, metod, faktorů ovlivňujících řízení a IT (viz obrázek):

Uvedené komponenty jsou v jednotlivých oblastech s ohledem na rozsah uvedeny pouze přehledově. Vlastní obsah komponent (metrik apod.) je součástí následujícího dokumentu „Komponenty a souvislosti“.

AF II.02

Komponenty a souvislosti

Dokument zahrnuje přehledy jednotlivých komponent zařazených do celého konceptu, vymezení jejich obsahu a dalších charakteristik. Výjimkou jsou IT aplikace, kterým je určen zvláštní dokument.

AF II.03

Řízení IT

Dokument věnovaný obsahu řízení IT vychází jak z celosvětových standardů (ITIL CobiT) a současně z projektů a průzkumů v českých firmách. Hlavním smyslem je vytvořit základ pro řešení efektivních vztahů byznysu a IT („Business – IT alignment“). Je proto postaven na specifické struktuře více odpovídající tomuto účelu, viz obrázek:

AF II.04

IT aplikace

Dokument „IT aplikace“ je postaven v kontextu celé anatomie firmy, tj. představuje primárně analytický pohled na jednotlivé typy aplikací. Vedle stručného vymezení podstaty a hlavních principů typu aplikace (ERP apod.), představuje přehled hlavních potenciálních efektů, které může firmě přinést a na druhé straně podstatných problémů nebo omezení, s nimiž se musí analytik vyrovnávat.

AF II.05

Podniková analytika

Dokument „Podniková analytika“ představuje přehled a analytické hodnocení jednotlivých nástrojů, technologií a konceptů využívaných v podnikové analytice. Vedle stručného vymezení podstaty a hlavních principů těchto nástrojů, představuje přehled hlavních potenciálních efektů a na druhé straně s nimi spojených problémů nebo omezení. Zahrnuje i odkazy na obsah podnikové analytiky a na závěr i některé doporučené postupy řešení.

AF III.

Obsah řízení a řešení firem – odvětví a typy firem:

Texty na úrovni AF III vycházejí a navazují na dokumenty společného základu, tedy AF II, ovšem se zaměřením na vybraná odvětví ekonomiky (výroba, maloobchod atd.). Jde především o příklady takových firem. Jsou tak vesměs postaveny na reálných projektech a reálných firmách. Vzhledem k tomu, že na jejich řešení se podílí větší počet autorů s různými zdroji, jsou zde rozdíly ve strukturách a podrobnosti textů.

AF III.01.01

IT firma

Představuje charakteristiku větší IT firmy, kde obsahem je, kromě standardních oblastí řízení (finance apod.) i specifické, zejména „Řízení komplexních zakázek“, „Řízení prodeje produktů a služeb“ a „Řízení vývoje software“.

AF III.02.01

Strojírenská firma

Obsahem je charakteristika firmy zaměřené zejména na zakázkovou strojírenskou výrobu, kde vedle standardních oblastí jsou hlavní náplní „Plánování výrobních zakázek“, „Technická příprava výroby“, „Operativní řízení výroby“ a „Dílenské řízení výroby“.

AF III.02.02

Stavební firma

Obsahem je řízení středně velké stavební firmy s výlučným zaměřením na specifika jejího řízení, a to „Finanční řízení stavební firmy“, “ Řízení obchodu stavební firmy“, „Řízení nákupu, skladů a logistiky“, „Řízení přípravy a realizace stavby“, „Řízení kvality produktu a reklamací“, „Řízení majetku stavební firmy“, „Řízení energií“.

AF III.02.09

Potravinářská firma

Jako příklad pro potravinářskou výrobu byla zvolena firma vyrábějící doplňkové produkty. Dokument obsahuje jak standardní oblasti řízení, tak zejména specifickou oblast „Řízení potravinářské výroby“.

AF III.03.01

Maloobchodní firma (retail)

Dokument vychází z klasifikace tohoto sektoru a charakterizuje řízení větší maloobchodní firmy. Zaměřuje se zejména na „Nákupní logistiku“, „Skladování“, „Obchodní logistiku“ a zvláštní část je věnována „Implementaci kontrolních pokladen, POS“.

AF III.03.02

Velkoobchodní firma

Obsahem je celková charakteristika daného typu byznysu a vymezení obsahu jak jednotlivých standardních oblastí řízení, tak několika specifických, a to „Řízení logistických služeb“, „Řízení zásobování odběratelů“, „Řízení distribuce“.

AF III.03.03

Obchodní centra

Dokument reaguje na obrovský rozvoj obchodních center, specifikuje zvláštnosti jejich řízení se zaměřením zejména na „Strategické řízení OC“, „Řízení rozvoje OC“ a „Operativní řízení OC“.

AF III.04.01

Logistické služby

Řešení je postaveno na příkladu firmy poskytující služby v oblasti doručování zásilek, balíků, psaní apod. Vedle standardních oblastí řízení poskytuje obraz o obsahu „Řízení přepravy zásilek“, „Řízení spolupráce s dopravci“, „Řízení komunikace se zákazníky“ a „Řízení škod a krizí“.

AF III.04.02

Cestovní kancelář

Dokument obsahuje vymezení všech standardních oblastí řízení tvořících součásti řízení cestovní kanceláře a několika zcela specifických, a to „Řízení prodeje zájezdů“, „Řízení propagace“, „Řízení storna zájezdů“, „Řízení spolupráce s průvodci“, „Řízení služeb dodavatelů“, „Řízení tvorby nových zájezdů“, „Řízení pracovního a technického zázemí pobočky“, „Řízení legislativních požadavků“.

AF III.04.03

Hotel

Obsahem dokumentu je určení specifických nároků hotelu v rámci standardních oblastí řízení a detailní charakteristika oblasti „Řízení hotelového provozu“.

AF III.04.04

Autoservis

Dokument obsahuje specifika řízení autoservisu podle všech standardních oblastí řízení a následné detailní vymezení oblasti „Řízení provozu autoservisu“.

AF III.04.05

Leasing

Dokument obsahuje specifika řízení leasingové společnosti podle několika vybraných standardních oblastí řízení a následné detailní vymezení oblasti „Řízení leasingu“.

AF III.05.02

Pojišťovna, řízení zprostředkovatelů

V tomto případě dokument nepokrývá řízení pojišťovny v celém komplexu, ale orientuje se prakticky výlučně na řízení zprostředkovatelů a v rámci toho zahrnuje následující oblasti řízení „Řízení zprostředkovatelské činnosti“, „Řízení spolupráce s pojišťovnami“, „Řízení provizního prodeje“, „Řízení legislativních požadavků“.

AF III.06.01

Samospráva

Vymezení obsahu řízení orgánů samosprávy, resp. orgánů veřejné moci (OVM) podle jednotlivých oblastí má oproti ostatním specifický charakter, což je dáno legislativou a zahrnuje „Strategické řízení OVM“, „Řízení ekonomiky OVM“, „Podpora podnikání ze strany OVM“, „Řízení sociálního rozvoje“, „Řízení územního rozvoje“, „Řízení kultury, sportu a cestovního ruchu“, „Správa majetku a řízení veřejných zakázek“, „Řízení nákupů v OVM“, „Řízení lidských zdrojů v orgánu samosprávy“, „Řízení třetích stran a komunikace“, „Právní a administrativní zajištění orgánu samosprávy“, „Řízení a poskytování IT služeb v samosprávě“.