AF II. OBSAH ŘÍZENÍ FIREM – ZÁKLAD

Úvod 9 PRACOVNÍ DOKUMENTY 9 AF II. OBSAH ŘÍZENÍ FIREM – ZÁKLAD

Následující skupina dokumentů vytváří společný základ IT a anatomie firmy, který je vstupem pro řešení úkolů v oblasti analýzy bez ohledu na odvětví a současně vytváří podklad pro řešení příkladů jednotlivých typů firem (na úrovni AF III).

AF II.01

Oblasti řízení

Obsahem je specifikace obsahu řízení firmy podle jednotlivých oblastí, a to na základě hlavních komponent řízení: úloh, metrik, dat a dokumentů, rolí, scénářů, metod, faktorů ovlivňujících řízení a IT (viz obrázek):

Uvedené komponenty jsou v jednotlivých oblastech s ohledem na rozsah uvedeny pouze přehledově. Vlastní obsah komponent (metrik apod.) je součástí následujícího dokumentu „Komponenty a souvislosti“.

AF II.02

Komponenty a souvislosti

Dokument zahrnuje přehledy jednotlivých komponent zařazených do celého konceptu, vymezení jejich obsahu a dalších charakteristik. Výjimkou jsou IT aplikace, kterým je určen zvláštní dokument.

AF II.03

Řízení IT

Dokument věnovaný obsahu řízení IT vychází jak z celosvětových standardů (ITIL CobiT) a současně z projektů a průzkumů v českých firmách. Hlavním smyslem je vytvořit základ pro řešení efektivních vztahů byznysu a IT („Business – IT alignment“). Je proto postaven na specifické struktuře více odpovídající tomuto účelu, viz obrázek:

AF II.03.01

Datová migrace

Dokument obsahuje celou sadu doporučení k realizaci datových migrací, např. při implementacích aplikací ERP, BI apod.

AF II.04

IT aplikace

Dokument „IT aplikace“ je postaven v kontextu celé anatomie firmy, tj. představuje primárně analytický pohled na jednotlivé typy aplikací. Vedle stručného vymezení podstaty a hlavních principů typu aplikace (ERP apod.), představuje přehled hlavních potenciálních efektů, které může firmě přinést a na druhé straně podstatných problémů nebo omezení, s nimiž se musí analytik vyrovnávat.

AF II.05

Podniková analytika

Dokument „Podniková analytika“ představuje přehled a analytické hodnocení jednotlivých nástrojů, technologií a konceptů využívaných v podnikové analytice. Vedle stručného vymezení podstaty a hlavních principů těchto nástrojů, představuje přehled hlavních potenciálních efektů a na druhé straně s nimi spojených problémů nebo omezení. Zahrnuje i odkazy na obsah podnikové analytiky a na závěr i některé doporučené postupy řešení.

AF II.05.01

Power BI, desktop

Dokument shrnuje hlavní principy a možnosti využití jednoho z klíčových produktů v oblasti self service business intelligence: Powe BI od společnosti Microsoft. Kromě vymezení funkcionality a práci s produktem zahrnuje i předpoklady jeho využití, tj. principy datového a dimenzionálního modelování a v poslední části i podklady k jeho využití v různých oblastech řízení firmy s využitím vazeb na ostatní dokumenty MBI-AF.

AF II.05.02

Jazyk DAX

Dokument obsahuje podstatné charakteristiky jazyka využívaného v prostředí Microsoft Power BI, SSAS Tabular, případně Microsoft Power Pivot. Dokument obsahuje syntaxi jazyka, různá doporučení i příklady užití.

AF II.05.05

Prediktivní analytika

Dokument je doplňujícím dokumentem k dokumentu „Podniková analytika“ a je speciálně zaměřený na možnosti a řešení prediktivní analytiky jako součásti pokročilé analytiky.